Montaż i naprawa instalacji elektrycznej

Montaż i naprawa instalacji elektrycznej to szczególnie ważna praca, związana także z zachowaniem procedur administracyjnych na budowie czy w już istniejącym budynku. Ma także bezpośredni wpływ na długoletnie korzystanie z urządzeń elektrycznych znajdujących się na terenie obiektu. Wpływa na bezpieczeństwo osób, które korzystają z prądu na terenie budynku. Nasza firma zajmuje się zarówno montażem instalacji jak i naprawą tych już istniejących.

Jak przebiega sprawdzanie instalacji elektrycznej?

Montaż instalacji elektrycznej odbywa się w oparciu o uzyskane pomiary elektryczne. Jej stan faktyczny musi być zgodny z projektem instalacji. Jeżeli wprowadzono jakieś zmiany, to powinny one mieć swój zapis w dzienniku budowy. Sprawdza się ochronę podstawową (dotyk bezpośredni) i przeciwpożarową. Elektryk określa rezystywność gruntu i rezystancję uziemienia za pomocą odpowiednich narzędzi. Sprawdza także wyłącznik różnicowoprądowy (różnicówkę) pełniący funkcję bezpiecznika. Wykonuje pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary eksploatacyjne urządzeń oraz pomiary ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych z użyciem specjalnego miernika. Bada się także skuteczność ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie prace związane z montażem i naprawą instalacji elektrycznej wymagają szczegółowej dokumentacji technicznej, którą mogą sporządzać wyłącznie osoby z wymaganymi uprawnieniami.

Pracownik naprawiający skrzynkę elektryczną